Team of the festival 2017

Festival director

Elena Kolovskaya 

Festival curator

Kathrin Becker 

Projects curators

Tatyana Bykovskaya

Anastasia Rozhkova

Anastasia Tolstaya

Tatyana Shishova 

PR&Media relations

Ekaterina Karpova

Festival administrator

Svetlana Konopleva 

Technical assistance

Petr Shaposhnikov 

Ruslan Davudov

Ticket program

Nataliya Yablonskaya

Financial service

Marianna Pavlichenkova